British Legion Ferndown Model Society

       "Poppy Day" 2019

HMS Belfast & HMS Hood
HMS Belfast & HMS Hood
HMS Belfast & HMS Diamond
HMS Belfast & HMS Diamond
RM Roma
RM Roma
Prinz Eugen, Hood and Bismarck
Prinz Eugen, Hood and Bismarck
HMS Wild Goose
HMS Wild Goose
HMS Lancaster & Pacific 24 RIB
HMS Lancaster & Pacific 24 RIB